Strona głównaINFORMACJA DLA ROLNIKÓW ZAMIERZAJĄCYCH PRZEPROWADZAĆ UBÓJ ŚWIŃ I CIELĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje o planowanym bezpłatnym szkoleniu dla rolników przeprowadzających ubój świń  i cieląt na terenie własnego gospodarstwa, termin szkolenia:

25 stycznia 2019r. godzina 9:00

Miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Malborku,          ul. Boczna 8.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku zastrzega, iż termin przeprowadzenia szkolenia  nie jest ostateczny i może ulec zmianie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, PROSIMY O ZGŁASZANIE CHĘCI UDZIAŁU TELEFONICZNIE POD NUMEREM 55/272-20-24 LUB E-MAILOWO (wystarczy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu i miejscowość).

Dodatkowo informuję, że w aktualnym stanie prawnym wystarczające jest odbycie bezpłatnego szkolenia w zakresie wymogów humanitarnego uboju, organizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii albo – na jego zlecenie – przez inny podmiot, potwierdzone zaświadczeniem, bez obowiązku zdawania egzaminu i odbywania praktyki w rzeźni. Zrezygnowano też z wymogu minimalnego wykształcenia (zasadnicze zawodowe) w stosunku do wszystkich uśmiercających. Osoby dokonujące uboju na użytek własny powinny posiadać ogólną wiedzę dotyczącą zachowań i potrzeb poszczególnych gatunków zwierząt oraz oznak przytomności i reakcji na bodźce  bólowe.
Wzmiankowane przepisy pozwalają na ubój na użytek własny cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz. Mięso pochodzące z uboju gospodarczego powinno być przeznaczone wyłącznie na użytek rolnika w jego gospodarstwie domowym i nie może być sprzedawane lub w inny sposób wprowadzane na rynek.

Należy pamiętać, że istnieje wymóg poinformowania telefonicznie a w przypadku cieląt na piśmie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze uboju (z wyjątkiem drobiu i zajęczaków) na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt.

Pozyskane na użytek własny mięso wieprzowe należy koniecznie poddać badaniu na obecność włośni.

Należy pamiętać że przeprowadzenie takiego uboju jest zgodne z prawem tylko jeśli mięso z niego uzyskane wykorzystuje się na użytek własny. Nie można nim handlować. Za złamanie tego przepisu grozi wysoka kara.
 NOWE WYMAGANIA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, poniżej załączamy dokumenty, które mogą służyć jako materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w zakresie realizacji wymagań wynikających z ww. rozporządzenia.

1) wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych POBIERZ KLIKAJĄC NA CZERWONY NAPIS przegląd zabezpieczeń budynków (12kB) excel

2) wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa POBIERZ KLIKAJĄC NA CZERWONY NAPIS środki transportu (10kB) excel

3) wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie POBIERZ KLIKAJĄC NA CZERWONY NAPIS osoby wchodzące (10kB) excel

4) lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce POBIERZ KLIKAJĄC NA CZERWONY NAPIS lista preparatów (16kB) word

5) wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji gospodarstwie POBIERZ KLIKAJĄC NA CZERWONY NAPIS czyszczenie i dezynfekcja (11kB) excel

6) wzór spisu świń POBIERZ KLIKAJĄC NA CZERWONY NAPIS spis świń (12kB) excel


Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:

1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
4.utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.
 
W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, obowiązuje również zakaz:
 
1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
4.wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę  słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.Ważne daty:
Od dnia 28 lutego 2018 r.  –  powyższe wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP  poza obszarami objętymi restrykcjami (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).
Od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia ww. wymagań.
 
Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu powyższych wymagań, powiatowi lekarze weterynarii:
1)  zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy będą wydawać decyzje administracyjne z nakazem  usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy;
lub
2)  zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny;
3) zgodnie z art. 48 b ust. 3 będą wydawać decyzje  z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1);
4)  za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
5)  nie wcześniej niż przed upływem roku od wydania zakazu utrzymywania świń w gospodarstwie, hodowca może zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii, że jego gospodarstwo spełnia wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję zakazującą utrzymywania w tym gospodarstwie świń.
 
Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywana wysokość środków pomocowych wynosi 131,40 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy rok nieutrzymywania świń:
1. za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,w  w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50   świń, wsparcie będzie wypłacane maksymalnie za 50 sztuk.
Główny Lekarz Weterynarii przypomina!!!!!
Afrykański pomór świń (ASF) występuje  w Polsce od lutego 2014 roku.
To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego.
Jak rozpoznać ASF?
U zwierząt występuję gorączka, może osiągać nawet do 42°C, przyśpieszony oddech, osowiałość, możliwa utrata apetytu i pragnienia (niekoniecznie), przekrwienia lub zasinienia mogą wystąpić na uszach, ogonie, kończynach i klatce piersiowej. Zazwyczaj pierwsze w stadzie chorują duże sztuki: lochy, knury, tuczniki. Padnięcia nawet pojedynczych świń w stadzie mogą być skutkiem rozwijania się zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwie. Nie należy zatem zwlekać ze zgłoszeniem informacji o niepokojących objawach do lekarza weterynarii opiekującego się stadem lub do najbliższej lecznicy dla zwierząt. W przypadku wykrycia ASF w gospodarstwie, w którym przestrzegane są przepisy prawa dotyczące zdrowia zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji świń – właścicielowi przysługuje pełne odszkodowanie za zabite zwierzęta, zniszczone produkty i sprzęt w gospodarstwie.
 
Szczegółowe informacje na stronach: https://www.wetgiw.gov.pl/ASF lub u właściwego powiatowego lub wojewódzkiego lekarza weterynarii.Wytworzył: Powiatowy Inspektor (19 grudnia 2014)
Opublikował: Wojciech Szczerbiński (19 grudnia 2014, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Magdalena Pyra (10 grudnia 2018, 13:42:26)
Zmieniono: informacja na temat zgłoszenia chęci udziału

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7339

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij